(1)
Yanbarisova Я.; Tursunov И.; Polyanskaya Н.; Kovalchukova О. . Novel Azo-Compounds Based on 2-Cyanomethylene-4-Thiazolidinone. IPT 2022, 2, 77-88.